Αποζημίωση: Εκτύπωση και αποστολή εγγράφων για την κατάθεση αγωγής

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες

Για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση, σας παραθέτουμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν την κατάθεση αγωγής για την αποζημίωση, προκειμένου να τα εκτυπώσετε, να τα συμπληρώσετε και κατόπιν να τα αποστείλετε στον Σύλλογο.

 • Σύμβαση εντολής- Εργολαβικό δίκης – Ιδιωτικό συμφωνητικό –Εκχωρητήριο
 • Προσωπικά στοιχεία

Επαναλαμβάνουμε πως τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο από τον Σύλλογο.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΚΧΩΡΗΤΗΡΙΟ

Στην Αθήνα σήμερα, την  … /…/2023 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δηλαδή αφ’ ενός μεν η δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ 80537) και αριθμό 537 στα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα των Δικηγόρων (ν. 4194/2013) με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Βαλαωρίτου αρ. 15, όπως αυτή εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον διαχειριστή και εκπρόσωπό της Δημήτριο Βερβεσό (ΑΜΔΣΑ 14605) και ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Βερβεσός του Ιωάννη (ΑΜΔΣΑ 20011), άπαντες κατοικοεδρεύοντες στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου 15, καλούμενοι στο εξής «εντολοδόχοι» και αφ’ ετέρου η/ο υπογεγραμμένη/ος………..………………………………………………………..πρώην υπάλληλος των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΛΤΑ Α.Ε.), καλούμενος στο εξής «εντολέας» συμφώνησαν αμοιβαία και αποδέχθηκαν τα παρακάτω:

 1. Ο εντολέας είναι πρώην υπάλληλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.», η σύμβαση εργασίας του οποίου λύθηκε με αίτησή του για συνταξιοδότηση, είτε με καταγγελία λόγω της συμπληρώσεως των προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης και διεκδικεί να του καταβληθεί πρόσθετη συμβατικά οφειλόμενη αποζημίωση ύψους 15.072 € η οποία είχε καταστεί όρος της ατομικής συμβάσεως εργασίας του, και η οποία δεν του καταβλήθηκε με την λύση της συμβάσεως εργασίας. Άλλως και όλως επικουρικώς χρηματικό ποσό 2.250 € ως εκ του νόμου οφειλόμενη πρόσθετη αποζημίωση. Προς τούτο ο κάτωθι υπογεγραμμένος εντολέας είχε ασκήσει δια των άνω εντολοδόχων δικηγόρων του αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την ειδική διαδικασία των Περιουσιακών Εργατικών Διαφορών, επί των οποίας έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που απορρίπτει το αίτημα καταβολής αμφοτέρων των ως άνω αποζημιώσεων.
 2. Με την παρούσα ο εντολέας παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους άνω εντολοδόχους δικηγόρους, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.4 του Κώδικα “περί Δικηγόρων”, να ενεργήσουν είτε δικαστικώς είτε και εξωδίκως καθ’ οιονδήποτε νόμιμο τρόπο για τη διεκδίκηση των ανωτέρω αξιώσεών του.

Περαιτέρω δε, αναθέτει δια της παρούσης στους άνω εντολοδόχους την εντολή να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια, ήτοι κατάθεση δικογράφων (εφέσεως, αιτήσεως αναιρέσεως, πρόσθετων λόγων, προτάσεων, υπομνημάτων κοκ) και παράσταση ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, του Αρείου Πάγου και ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής, για τον επιτυχή τερματισμό της άνω υποθέσεώς του.

 1. Ο εντολέας αναγνωρίζει από τώρα ως έγκυρες και ισχυρές και προς το συμφέρον του γενόμενες όλες τις πράξεις και τα δικόγραφα που συνετάγησαν εκ των εντολοδόχων, απαλλάσσει δε αυτούς από τώρα από κάθε ευθύνη για τις πράξεις αυτές έναντι οιουδήποτε, άλλως παραιτείται ρητώς τυχόν δικαιώματος του προς αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία.
 2. Οι εντολείς θα καταβάλλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή μέσω του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΕΛΤΑ τα δικαστικά έξοδα στις αρμόδιες αρχές και δικαστήρια. Το ίδιο ισχύει και για την καταβολή του νομίμου τέλους απογράφου σε περίπτωση που μετά την έκδοση θετικής δικαστικής απόφασης δοθεί εντολή εκτέλεσης και επίταξης κεφαλαίου τόκων και δικαστικής δαπάνης.
 3. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής αμετάκλητης απόφασης η αμοιβή των εντολοδόχων δικηγόρων συμφωνείται ότι θα ανέρχεται σε ποσοστό 9% επί του ποσού (πλέον αναλογούντος ΦΠΑ) που θα επιδικασθεί στον εντολέα ,σε περίπτωση που γίνει δέκτη η κύρια βάση της αγωγής και 12% σε περίπτωση ευδοκίμησης της επικουρικής βάσης αυτής υπολογιζομένου επί των μεικτών αποδοχών του και των όποιων τόκων υπερημερίας και επιδικίας (κεφαλαίου και τόκων πριν την αφαίρεση οιωνδήποτε νομίμων κρατήσεων υπέρ τρίτων).
 4. Ο συμβιβασμός, δικαστικός ή εξώδικος ή η κατάργηση της δίκης, για να είναι έγκυροι πρέπει να γίνουν μετά από συναίνεση των εντολοδόχων Δικηγόρων. Σημειώνεται σε περίπτωση εξωδίκου συμβιβασμού χωρίς τη συναίνεση των εντολοδόχων Δικηγόρων, που θα έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του αιτήματος του εντολέα, θα οφείλεται στους εντολοδόχους δικηγόρους το ίδιο ποσοστό αμοιβής 12% επί του ποσού που θα καταβληθεί στον εντολέα από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε πλέον ΦΠΑ. Επίσης τα ίδια ποσοστά αμοιβής των εντολοδόχων δικηγόρων θα ισχύσουν σε περίπτωση που περατωθεί η υπόθεση είτε με νομοθετική ρύθμιση, είτε με ΣΣΕ καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μετά την έκδοση θετικής δικαστικής απόφασης .
 5. Σε περίπτωση ανακλήσεως της παρούσης εντολής χωρίς σπουδαίο λόγο, ο εντολέας θα οφείλει στους εντολοδόχους ποσοστό 20% επί του αιτουμένου στην αγωγή ποσού εκ κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας μέχρι του χρονικού σημείου που αυτοί θα έχουν ανέλθει κατά το στάδιο της ανάκλησης της εντολής, πλέον πάλι του αναλογούντος ΦΠΑ.
 6. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης της υποθέσεως δεν θα οφείλεται καμία αμοιβή  στους εντολοδόχους.
 7. Δια του παρόντος ο εντολέας δίδει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα στους εντολοδόχους δικηγόρους να εισπράττουν απευθείας από τον οφειλέτη ή από όποιον ειδικό διάδοχό του το αναλογούν εις αυτούς ποσό εργολαβικής αμοιβής, καθώς και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Επιπλέον η συμφωνηθείσα δικηγορική αμοιβή μεταβιβάζεται και εκχωρείται από τον εντολέα στους εντολοδόχους που γίνονται έτσι συνδικαιούχοι της απαίτησης, ο δε εντολέας γνωστοποιεί στον άνω οφειλέτη την παρούσα εκχώρηση και παραγγέλλει να καταβάλει στους εντολοδόχους το ποσό που θα προκύψει ως αμοιβή του.
 8. Ο εντολέας παραιτείται τυχόν δικαιώματός του όσον αφορά στη μείωση του πιο πάνω ποσοστού, θεωρεί δε τούτο νόμιμο, εύλογο και δίκαιο.
 9. Ο εντολέας ανέγνωσε ευκρινώς την παρούσα σύμβαση, που τη θεωρεί δίκαιη και γενόμενη προς το συμφέρον του και παραιτείται παντός δικαιώματός του για τη διάρρηξη αυτής.

           Ο εντολέας                                                                   Οι εντολοδόχοι