Πολιτική Απορρήτου

O Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛ.ΤΑ, ως ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μελών του, θα ήθελε να σας ενημερώσει με την παρούσα πολιτική προστασίας, σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της φόρμας συλλογής στοιχείων στον ιστότοπο www.psselta.gr.
Επίσης, ο Σύλλογος τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών του σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς του και ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, όπως αυτοί προκύπτουν από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει μια Πολιτική απορρήτου που διέπει τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, κοινοποίησης, μεταβίβασης και αποθήκευσης των δεδομένων των μελών μας. Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες ως χρήστης/μέλος μας συναινείτε στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές.

Επίσης, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας απορρήτου μας και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν επεξηγήσεις.

 • Τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ άρθρο 4), θεωρούνται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/μελών μας γίνεται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της υποστήριξης της επικοινωνίας, της εκτέλεσης του σκοπού του Συλλόγου. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε ή δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Έχουμε υιοθετήσει πολιτικές και έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε προστατεύονται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλειά τους.

Όποιο εξουσιοδοτημένο μέλος μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας.

 • Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:
 • τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • την έννομη υποχρέωση του Συλλόγου,
 • το έννομο συμφέρον του Συλλόγου
 • Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα πρόσβασης – Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον αυτά είναι ανακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής – Έχετε δικαίωνα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς είναι ανακριβή ή ότι δεν κάνουμε νόμιμη χρήση αυτών, αλλά δεν επιθυμείτε να μας ζητήσετε απλώς να τα διαγράψουμε άμεσα, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να πάψουμε τη χρήση των εν λόγω δεδομένων μέχρι να διευθετήσουμε τα προβλήματα.
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων – Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε συνήθη μορφή, ώστε να μπορείτε να τα μεταφέρετε κάπου αλλού, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα ένστασης – Έχετε δικαίωμα ένστασης στη χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας – Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας δεν γίνονται σεβαστά και ότι γίνεται παράνομη χρήση των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr).
 • Ερωτήσεις και υποδείξεις

Σε περίπτωση που υπό την ιδιότητά σας ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλείσθε να αποστείλετε έγγραφη αίτηση στο Σύλλογο, στη δ/νση: Βερανζέρου 13, Αθήνα 106 77 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας (www.psselta.gr/epikoinonia) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση: sselta@otenet.gr

Σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας όταν ζητάτε την πρόσβαση στα δικαιώματά σας ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας και αυτό ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε άλλους. Σε κάθε αίτημά σας θα απαντήσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, αν χρειαστούμε περισσότερο χρόνο λόγω πολυπλοκότητας ή αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε.

Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΕΛ.ΤΑ