ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019 13:27

Εργασία συνταξιούχων: Τι ισχύει

Οι απαντήσεις του ΕΦΚΑ σ’ όλα τα ζητήματα που σας απασχολούν

Συνάδελφοι,

Επειδή δεκάδες μέλη του Συλλόγου μας ρωτούν τι ισχύει, σε επίπεδο ασφάλισης, για όσους συνταξιούχους συνεχίζουν να εργάζονται, σας παραθέτουμε τις απαντήσεις που δίνει ο ΕΦΚΑ (μέσω εγγράφων που αναρτήθηκαν στον επίσημο σάιτ του).

Οι απαντήσεις αφορούν όλες τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που εργάζονται, δηλαδή όσων λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος, όσων την παίρνουν λόγω αναπηρίας και όσων την εισπράττουν λόγω χηρείας (θανάτου).

Συντάξεις γήρατος:

1) Τι επιπτώσεις έχει στο ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος η ανάληψη εργασίας από τον συνταξιούχο του ΕΦΚΑ;

Απάντηση: Εφόσον ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται/αυτοαπασχολείται από 13/5/2016 και μετά με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.

2) Συνταξιούχος πριν από τις 13.5.2016 αναλαμβάνει εργασία για πρώτη φορά στον ιδιωτικό τομέα από την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;

Απάντηση: Επειδή ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται από 13/5/2016 και μετά με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.

3) Συνταξιούχος πριν από τις 13.5.2016 αναλαμβάνει εργασία για πρώτη φορά στο εξωτερικό από την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;

Απάντηση: Επειδή ο συνταξιούχος άρχισε να εργάζεται από 13/5/2016 και μετά το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 60% για όσο χρόνο εργάζεται.

4) Συνταξιούχος του ιδιωτικού τομέα πριν από τις 13.5.2016 συνεχίζει εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;

Απάντηση: Θα εφαρμοστούν οι προϊσχύουσες του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 διατάξεις, δηλαδή θα μειωθεί κατά 70% το ποσό της σύνταξης που ξεπερνά τα 1007,00 €.

5) Συνταξιούχος του δημόσιου τομέα πριν από τις 13.5.2016 συνεχίζει εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα κατά την ημερομηνία αυτή και μετά. Θα επηρεαστεί το ποσό της σύνταξής του;

Απάντηση: Θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, δηλαδή θα μειωθεί η σύνταξή του κατά 70%.

6) Πότε αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης γήρατος εξαιτίας της εργασίας του συνταξιούχου;

Απάντηση: Όταν αναλάβει εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης είναι αναρτημένο στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/register-general-government-entities) από 13.5.2016 και μετά, και για όσο διάστημα εργάζεται με ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (εγκ. ΕΦΚΑ 33/2017).

7) Επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης όταν υπάρχουν έσοδα από πνευματικά/συγγενικά δικαιώματα;

Απάντηση: Όχι, δεν επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης (Γ.Ε. Σ78/10/348217/9.3.2018).

8) Πώς επηρεάζεται η σύνταξη των συνταξιούχων του τ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ) λόγω απόκτησης εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα;

Απάντηση: Η νομοθεσία που ορίζει ότι το ποσό της σύνταξης μειώνεται κατά 60% λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ εφαρμόζεται σε όσους συνταξιοδοτούνται τον ΟΠΕΚΑ από 1.1.2025 και μετά.

9) Συνταξιοδοτήθηκα από τον ΕΦΚΑ το 2017 και έχω εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Θα μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;

Απάντηση: Το ποσό της σύνταξης θα μειωθεί υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα σε ετήσια βάση ξεπερνά το ποσό των 4.923,12 €.

10) Συνταξιοδοτήθηκα από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από τις 13.5.2016 και έχω εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον τ. ΟΓΑ (ΟΠΕΚΑ). Θα μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;

Απάντηση: Το ποσό της σύνταξης δεν θα μειωθεί.

Συντάξεις αναπηρίας:

1) Μπορεί να εργαστεί ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας; Τι επιπτώσεις θα έχει;

Απάντηση: Εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων στον ΕΦΚΑ μέχρι την καθιέρωση ενιαίων κανόνων. Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί να αποτείνεται στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος, κλπ). υπάλληλος κλπ)

Συντάξεις λόγω θανάτου:

1) Εάν η, ο χήρα/ος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από δικό της/του δικαίωμα σε τι ποσοστό θα περικοπεί το καταβαλλόμενο ποσό της συντάξεως λόγω θανάτου του ασφ/νου ή συνταξιούχου συζύγου της/του;

Απάντηση: Η εργασία/αυτοαπασχόληση ή η συνταξιοδότηση από οποιαδήποτε πηγή συνεπάγεται μείωση κατά 50% του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος/έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένος, μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα. Η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιοδότησης από το εξωτερικό. Όταν όμως πρόκειται για χώρα Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που από το άλλο κράτος χορηγείται σύνταξη από άλλη αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) .

Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα δεν επηρεάζεται από εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.

Η σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένου κατά την ημερομηνία θανάτου χορηγείται ολόκληρη η σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του εφόσον διατηρεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης.

2) Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου μου από 13.5.2016, χωρίς τέκνα και εργάζομαι. Δικαιούμαι όλο το ποσό της σύνταξης;

Απάντηση: Εάν εργάζεται ο σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, η σύνταξη μειώνεται κατά 50% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη ημέρα του επόμενου του θανάτου μήνα.

3) Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου μου από 13.5.2016 μαζί με τα δύο τέκνα μου και εργάζομαι. Δικαιούμαι όλο το ποσό της σύνταξης;

Απάντηση: Εάν εργάζεται ο σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, η σύνταξη μειώνεται κατά 50% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη ημέρα του επόμενου του θανάτου μήνα. Το ποσό που δεν του καταβάλλεται επιμερίζεται ισόποσα στα τέκνα που δικαιούνται τη σύνταξη.

4) Λαμβάνω σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου μου από 13.5.2016 μαζί με τα δύο τέκνα μου και εργάζομαι. Κατά την ημερομηνία θανάτου είχα ποσοστό αναπηρίας 67%. Δικαιούμαι όλο το ποσό της σύνταξης;

Απάντηση: Εάν εργάζεται ο σύζυγος που λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου, η σύνταξη μειώνεται κατά 50% μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη ημέρα του επόμενου του θανάτου μήνα. Το ποσό που δεν του καταβάλλεται επιμερίζεται ισόποσα στα τέκνα που δικαιούνται τη σύνταξη. Όταν όμως ο επιζών σύζυγος κατά την ημερομηνία θανάτου είναι ανάπηρος σε ποσοστό 67%, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου δεν περιορίζεται κατά 50% λόγω εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί η αναπηρία με το ποσοστό αυτό.

5) Δικαιούμαι σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα μου, ο οποίος απεβίωσε το 2017. Επιτρέπεται να εργάζομαι χωρίς να μειωθεί το ποσό της σύνταξής μου;

Απάντηση: Τα τέκνα θανόντος ασφαλισμένου/συνταξιούχου από 13.5.2016 και μετά, τα οποία δικαιούνται σύνταξη μπορούν να εργάζονται χωρίς να επηρεάζεται το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 164

 

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Για θέματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδιοτικά αλλά και προβλήματα που προκύπτουν από περικοπές, συμμετοχές σε φαρμακευτικές δαπάνες και άλλα, θα λειτουργεί καθημερινά ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας στον Σύλλογο μας. Στα τηλέφωνα 210-3847811 και 6932184195 ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πεπόνης, θα απαντάει στις κλήσεις σας και θα προσπαθεί να επιλύσει τις απορίες σας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

« May 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ